Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VAN DE GMBH Cre8design.

1. Toepasselijkheid en overeenkomst.

1.1

Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden, waarbij de toepasselijkheid van andere voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen, zowel op de offerte en de acceptatie er van als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Cre8design GmbH, verder te noemen Cre8design, aan de wederpartij schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Elke levering vormt een op zichzelf staande transactie; enig verzuim te leveren zal geen invloed hebben op de overeenkomst met betrekking tot andere leveringen.

1.2

De wederpartij is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Cre8design met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Cre8design geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Cre8design reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

 

2. Kwaliteit en omschrijving.

2.1.

Cre8design, levert de goederen volgens omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de offerte omschreven.

2.2.

De wederpartij is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Cre8design ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Cre8design terug te zenden.
2.3

Goedkeuring van de proeven door de wederpartij geldt als erkenning dat Cre8design de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
2.4

Cre8design is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de wederpartij goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
2.5

Elke op verzoek van de wederpartij vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
2.6

Afwijkingen in de door Cre8design gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage. Cre8design zal de wederpartij op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

2.7

Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
2.8

Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de Cre8design in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende. Ook in het geval dat uit de verveelvoudiging of reproductie financiële verplichtingen tegenover de auteur of diens rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van de wederpatij.

2.9

De originelen worden zorgvuldig behandeld. Voor eventuele schade welke bij de bewerking zou kunnen ontstaan, kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.

2.10

Cre8design mag in alle gevallen maximaal 10% van de overeengekomen hoeveelheden afwijken, waarbij het door de wederpartij te betalen bedrag dienovereenkomstig wordt bijgesteld.

 

3 Door de wederpartij aangeleverde materialen en producten

3.1

Indien de wederpartij met Cre8design is overeengekomen, dat de wederpartij materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De wederpartij zal hiertoe instructies van Cre8design vragen.

3.2
De wederpartij is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de
desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De wederpartij zal hiertoe de opgave van Cre8design vragen. De wederpartij staat er voor in, dat Cre8design een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.

3.3
Cre8design is niet gehouden de van wederpartij ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
3.4

Cre8design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor Cre8design onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden
voortvloeiend uit de aard van de door de wederpartij aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan Cre8design getoonde monster en de later door de wederpartij voor de oplage aangeleverde materialen of producten.

3.5
Cre8design staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de wederpartij niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijke  opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
3.6

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan Cre8design noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur,
noch voor het beschadigen van door hem van de wederpartij ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, coating,vernis of anti-smetpoeder.
3.7

De wederpartij is gehouden Cre8design op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.
3.8

Cre8design is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de wederpartij aangeleverde materialen en producten te beschikken als ware deze zijn eigendom. De wederpartij is op verzoek van Cre8design gehouden
de ongebruikte materialen en producten alsmede de even bedoelde resten bij Cre8design af te halen.

4. Levering.

4.1.

Leveringen vinden plaats af fabriek, tenzij anders overeengekomen. De Incoterms 2000 met laatste wijzigingen zijn van toepassing.

4.2.

De wederpartij is verplicht de voor de verpakking en het transport aangewende materialen te vergoeden, ook indien sprake is van statiegeld of een waarborgsom. In geval van retournering van met statiegeld belaste verpakkingsmaterialen binnen 30 dagen na levering zal creditering ten behoeve van de wederpartij plaatsvinden.

 4.3.

De wederpartij draagt zorg voor een adequate transportverzekering in geval in afwijking van 4.1. levering elders plaatsvindt.

4.4.

Cre8design zal alles in het werk stellen te voldoen aan de overeengekomen levertijd. Vertragingen geven de wederpartij echter niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te eisen. De overeengekomen levertijd zal nimmer als fatale termijn gelden. De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met een periode, gedurende welke Cre8design door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen, waarbij het niet kunnen verwerven van de benodigde materialen of grondstoffen nadrukkelijk als overmacht heeft te gelden. In ieder geval dient onder overmacht te worden verstaan alle omstandigheden waarop Cre8design geen invloed heeft en die Cre8design bemoeilijken of het hem onmogelijk maken de producten te produceren, verwerven, verkopen of te leveren als bedoeld in de overeenkomst.

 

4.5.

Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor afhalen, zal Cre8design, tegen vergoeding van het gebruikelijk tarief, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, de goederen opslaan totdat zij door de wederpartij kunnen worden afgenomen.

 

5. Eigendomsovergang en risico.

5.1.

Behoudens het gestelde in lid 2  van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de wederpartij overgaan vanaf het moment van gereed zijn voor transport.

5.2.

Zolang de wederpartij niet het volledig bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Cre8design zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de wederpartij over, zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Cre8design heeft voldaan.

5.3.

Indien er gerede twijfel bij Cre8design bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is Cre8design bevoegd de levering uit te stellen totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door Cre8design door deze vertraagde levering te lijden schade.

 

6. Prijs en betaling.

6.1.

Alle prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, exclusief belastingen, heffingen en andere kosten van algemene aard; deze worden aan de wederpartij doorberekend. De prijzen kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf, tenzij zij in een schriftelijke offerte of orderbevestiging van Cre8design uitdrukkelijk zijn omschreven als zijnde vast voor een bepaalde periode. Wijzigingen van de materiaalprijzen kan zondermeer leiden tot prijswijziging.

6.2.

Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur
of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de wederpartij aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de wederpartij die Cre8design tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

6.3.

Cre8design is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de wederpartij wijziging in de oorspronkelijk
overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen
prestatie afwijkt.

 

6.4.

De wederpartij is verplicht de koopprijs binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enigerlei korting, vermindering of schuldvergelijking door de wederpartij aan Cre8design te voldoen.

6.5.

Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is Cre8design bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen ofwel verdere leveringen onder de overeenkomst op te schorten. In dat geval is de wederpartij vanaf 14 dagen na factuurdatum de wettelijke rente plus 2% over het factuurbedrag verschuldigd, alsmede de kosten zijdens Cre8design te maken ter incasso van haar vordering, zijnde 15% van het factuurbedrag met een minimum van €.100,00.

 

7. Garantie, aansprakelijkheid en reclames.

7.1.

De producten en diensten worden verkocht zonder verdere garanties, in het bijzonder zonder enige verdere garantie of belofte ten aanzien van hun verwerkingsmogelijkheden, mogelijke toepassingen en verhandelbaarheid.

7.2.

De producten worden geacht door de wederpartij te zijn aanvaard en de wederpartij wordt geacht af te zien van enigerlei klacht tenzij Cre8design schriftelijk binnen 8 dagen na levering van een klacht op de hoogte wordt gesteld. De wederpartij dient alle zendingen terstond te keuren.

7.3.

Cre8design is niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt door tekortkomingen van Cre8design bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het direct gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Cre8design.

7.4.

Indien Cre8design op grond van Art. 7.3. aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade blijft de aansprakelijkheid beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel daarvan respectievelijk vergoeding van de koopprijs (exclusief B.T.W.), dit naar keuze van Cre8design.

7.5.

Aansprakelijkheid van Cre8design voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

7.6.

Zonder toestemming van Cre8design is de wederpartij niet gerechtigd producten te retourneren welke naar zijn mening gebreken vertonen.

 

8. productiemiddelen en tekeningen.

8.1.

Wanneer artikelen worden vervaardigd volgens tekeningen, monsters, modellen of andere aanwijzingen, dit in de ruimste zin, welke Cre8design van de wederpartij ontvangt, dan garandeert de wederpartij dat met de fabricage en/of levering van genoemde artikelen geen inbreuk gemaakt wordt op enig octrooi- merken- of toepassingsrecht, alsmede modellenrecht of een ander recht van enige derde. De wederpartij vrijwaart Cre8design voor alle desbetreffende vorderingen jegens Cre8design. Mocht enige derde partij bezwaar maken tegen de fabricage en/of levering vanwege een vermeend recht als bovenbedoeld, dan is Cre8design alleen al om die reden gerechtigd de fabricage en/of levering onmiddellijk te beëindigen en vergoeding van de gemaakte kosten te eisen, onverminderd zijn vorderingen op de wederpartij met betrekking tot verdere schadeloosstelling en zonder dat Cre8design is gehouden enige schadevergoeding aan de wederpartij te betalen.

8.2.

Alle tekeningen, schetsen, grafieken, monsters, modellen, foto’s, drukproeven enz. welke ten behoeve van Cre8design worden gemaakt en/of aan de wederpartij worden geleverd, blijven het eigendom van Cre8design en mogen noch in hun geheel, noch gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, gebruikt of overhandigd of getoond aan een derde partij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cre8design. Zij dienen op eerste verzoek terstond aan Cre8design te worden geretourneerd.

8.3

Alle door Cre8design vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en
detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, typen, stansmessen en -vormen, (folie )preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van Cre8design, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of
de factuur zijn vermeld.
8.4

Cre8design is niet gehouden de in lid 8.3 bedoelde zaken aan de wederpartij af te geven.
8.5

Cre8design is niet gehouden de in 8.3 van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de wederpartij en Cre8design overeenkomen
dat deze zaken door de wederpartij zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een half jaar en zonder dat Cre8design instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

 

9. Eigendom opdrachtgever, pandrecht

9.1
Cre8design zal de door de wederpartij in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

9.2
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de wederpartij tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De wederpartij dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te
sluiten.
9.3

De wederpartij is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan Cre8design van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt
gemaakt. De wederpartij dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door Cre8design worden verloren of wegens
beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de wederpartij , Cre8design op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
9.4

De wederpartij verleent Cre8ddesign pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met Cre8design door hem in de macht van
Cre8design worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de wederpartij in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan Cre8design
verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

10. Toepasselijk recht.

10.1

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Duitse recht. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn zullen worden beslecht door de Rechtbank in Gronau (DE), zulks behoudens voorzover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

 

11. Copyright Cre8design.
11.1

Op de volledige inhoud van de website, folders en andere media van Cre8design berust auteursrecht.